Assemblea Nacional de Dones

El 2018 la nostra organització va fer una nova passa endavant amb la primera Assemblea Nacional de Dones de la CUP on ens vam dotar d’eines d’acció política d’impacte extern -com municipis feministes- com d’eines d’impacte intern -com el repte de feminització de l’organització- així com la importància de recollir de manera formal un llegat de lluita feminista als PPCC i seguir la seva estela.

En el context actual, ens convoquem a una segona Assemblea Nacional de Dones, entenent aquesta no com un momentum, sinò com un procés que permeti la suficient profunditat com per dotar-nos de les eines necessàries per afrontar la situació. Aquest procés té per objectius actualitzar els nostres posicionaments, abordar sense apriorismes els debats requerits i revisar el Protocol d’Agressions i Violències Masclistes com a eina necessària per fer de la nostre organització un lloc habitable pel conjunt de la militància. Com a Secretariat Nacional, i recollint l’anàlisi del Grup de Treball Feminista i de les membres de la Comissió d’Abordatge d’Agressions i Violències Masclistes Nacional, proposem un procés de preparació de l’assemblea nacional de dones, així com de revisió del Protocol d’Agressions i Violències masclistes, des del proper maig fins novembre del 2023 que incorpori les següents qüestions:

• El desplegament d’un pla de formació nacional, obert al conjunt de la militància, que ens doti de les eines teòricopràctiques necessàries per encarar els debats que el feminisme als PPCC planteja i que el context històric requereix. Aquest pla de formació es plantejarà des d’una perspectiva d’intersecció de continguts entre els diferents eixos a desplegar, de manera que permeti un accés al coneixement menys parcialitzat.
• La transversalització del feminisme en activitats com l’Escola d’Estiu 2022 i 2023, amb una línia pròpia a cadascuna de les edicions, per tal de fomentar el debat i el coneixement pel conjunt de la militància a través de ponències de reconegut prestigi en l’àmbit teòric o pràctic.
• La realització de sessions de debat no mixtes a diferents nivells territorials, que permetin tant l’intercanvi de posicions en grups reduïts i pròxims territorialment, com amb la resta de les militants.
• Jornades nacionals de debat i formació a diferents punts dels PPCC amb diferents col·lectius feministes del territori.
• Creació de grups de treball específics per acompanyar i dirigir el procés amb participació de tot el territori.
• Una trobada nacional feminista
• Redacció d’una ponència amb diferents punts de revisió i aportacions de la militància a través de debats territorials, al Consell Polític i dos processos d’esmenes i contra esmenes durant dos mesos.

Paral·lelament, es realitzaran formacions feministes que tinguin en compte les diferents formes que pren la violència capitalista, racista i patriarcal i es treballarà en la feminització de l’organització a través d’un anàlisi de diagnosis de la situació d’aquesta i de les possibles respostes per assolir els nostres objectius.

DECÀLEG

PER A UN FUTUR FEMINISTA

1

Establir una Renda Bàsica Universal que sigui equivalent al 60% de la renda mitjana als Països Catalans i independent d’altres ingressos, per garantir una autonomia econòmica suficient i una existència material digna

2

Ampliar el parc d’habitatge públic, especialment dirigit a dones víctimes de violència masclista o amb incapacitat per a accedir a un habitatge a través del mercat immobiliari davant l’actual situació de feminització de la pobresa, amb especial atenció a les famílies monoparentals encapçalades per dones.

3

Impulsar polítiques laborals dirigides a l’eliminació de l’escletxa salarial, actualment del 23%, i d’altres formes de precarietat laboral patides per les dones, com ara la temporalitat més gran i les mitges jornades. Regularització de les treballadores en sector de les cures i la neteja que participen en l’economia submergida. Reducció progressiva de la jornada cap a les 32h per pal·liar la doble jornada laboral.

4

Ampliació dels serveis públics dedicats a la cura de les persones en situació de dependència, persones grans i infants per tal de socialitzar aquest tipus de tasques. Revisió dels mecanismes que afavoreixen la família nuclear com a única forma de convivència possible. Internalització de totes les treballadores dels serveis de cures i neteja que treballen per al sector públic.

5

Desenvolupar un pla integral per lluitar contra la violència masclista de reforç dels serveis d’atenció a la violència masclista, campanyes de prevenció i plans formatius per a tots els treballadors públics. Garantia de l’autonomia econòmica de les dones com la millor eina per a l’eliminació de la violència masclista.

6

Apostar per un projecte educatiu basat en la coeducació i un sistema 100% públic i laic. Protocols de prevenció i abordament de les violències masclistes als centres educatius, i programes d’educació sexual i afectiva adaptats a les diferents edats.

7

Garantir un sistema sanitari públic preparat per dur a terme pràctiques mèdiques que tinguin en compte les especificitats de la salut femenina, i que vetllin per una millor qualitat de vida i no per un control sobre els cossos al servei de les farmacèutiques.

8

Garantir el dret a l’avortament lliure, gratuït, segur i sense límit d’edat. Aplicació pràctica d’aquest dret amb el reforç del sistema sanitari públic fins a igualar els serveis oferts a tot el territori.

9

Implementar de forma efectiva la Llei 11/2014 contra la LGBTI-fòbia al Principat i la Llei 23/2018 d’Igualtat de les persones LGBTI al País Valencià i la LLei 8/2016 Per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia a les Illes, amb especial atenció als següents aspectes: partida pressupostària, reglament sancionador, pla de formació per a treballadors públics i campanyes de sensibilització.

10

Regularització de totes les persones migrants. Assegurar l’accés de les dones en aquesta situació als serveis d’atenció de violència masclista i als serveis sanitaris de salut sexual i reproductiva i interrupció de l’embaràs sense por que derivi en un procés d’expulsió.