DECÀLEG

PER A UN FUTUR FEMINISTA

1

Establir una Renda Bàsica Universal que sigui equivalent al 60% de la renda mitjana als Països Catalans i independent d’altres ingressos, per garantir una autonomia econòmica suficient i una existència material digna

2

Ampliar el parc d’habitatge públic, especialment dirigit a dones víctimes de violència masclista o amb incapacitat per a accedir a un habitatge a través del mercat immobiliari davant l’actual situació de feminització de la pobresa, amb especial atenció a les famílies monoparentals encapçalades per dones.

3

Impulsar polítiques laborals dirigides a l’eliminació de l’escletxa salarial, actualment del 23%, i d’altres formes de precarietat laboral patides per les dones, com ara la temporalitat més gran i les mitges jornades. Regularització de les treballadores en sector de les cures i la neteja que participen en l’economia submergida. Reducció progressiva de la jornada cap a les 32h per pal·liar la doble jornada laboral.

4

Ampliació dels serveis públics dedicats a la cura de les persones en situació de dependència, persones grans i infants per tal de socialitzar aquest tipus de tasques. Revisió dels mecanismes que afavoreixen la família nuclear com a única forma de convivència possible. Internalització de totes les treballadores dels serveis de cures i neteja que treballen per al sector públic.

5

Desenvolupar un pla integral per lluitar contra la violència masclista de reforç dels serveis d’atenció a la violència masclista, campanyes de prevenció i plans formatius per a tots els treballadors públics. Garantia de l’autonomia econòmica de les dones com la millor eina per a l’eliminació de la violència masclista.

6

Apostar per un projecte educatiu basat en la coeducació i un sistema 100% públic i laic. Protocols de prevenció i abordament de les violències masclistes als centres educatius, i programes d’educació sexual i afectiva adaptats a les diferents edats.

7

Garantir un sistema sanitari públic preparat per dur a terme pràctiques mèdiques que tinguin en compte les especificitats de la salut femenina, i que vetllin per una millor qualitat de vida i no per un control sobre els cossos al servei de les farmacèutiques.

8

Garantir el dret a l’avortament lliure, gratuït, segur i sense límit d’edat. Aplicació pràctica d’aquest dret amb el reforç del sistema sanitari públic fins a igualar els serveis oferts a tot el territori.

9

Implementar de forma efectiva la Llei 11/2014 contra la LGBTI-fòbia al Principat i la Llei 23/2018 d’Igualtat de les persones LGBTI al País Valencià i la LLei 8/2016 Per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia a les Illes, amb especial atenció als següents aspectes: partida pressupostària, reglament sancionador, pla de formació per a treballadors públics i campanyes de sensibilització.

10

Regularització de totes les persones migrants. Assegurar l’accés de les dones en aquesta situació als serveis d’atenció de violència masclista i als serveis sanitaris de salut sexual i reproductiva i interrupció de l’embaràs sense por que derivi en un procés d’expulsió.